skip to Main Content

Algemene Voorwaarden
ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN RIJSCHOOL MEMO DRIVE

ARTIKEL 1 DE RIJSCHOOL DIENT ZICH TE HOUDEN AAN DE VOLGENDE AFSPRAKEN
1.1 De cursist krijgt praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WMR). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructiecertificaat.
1.2 Het rijexamen wordt door de Rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt.
1.3 De cursist legt het examen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de cursist het examen aflegt in een vervangende lesauto.
1.4 De rijles moet volledig worden benut voor de cursist.
1.5 De Rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waardoor zij ten opzichte van jouw aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.
1.6 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de cursist hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De cursist kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

ARTIKEL 2 DE LEERLING DIENT ZICH TE HOUDEN AAN DE VOLGENDE AFSPRAKEN:
2.1 Om lessen te volgen moet je 16,5 jaar (2todrive) of ouder zijn. Tevens dienst de cursist tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.
2.2 De cursist zorgt ervoor om op tijd op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan, anders heeft de Rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen.
2.3 De cursist mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter wel 48 uur van tevoren melden ook bij ziekte, anders heeft de Rijschool het recht 100% van de rijles in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.
2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de cursist in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld: het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis, Geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekte, ziekenhuisopname waarbij je weet dat de je opgenomen wordt, maar dit van te voren niet of vergeet aan te geven of vakantie.
2.5 De cursist verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en/of psychische toestand, medicijn, alcohol en/of drugsgebruik naar waarheid aan de Rijschool.
2.6 Indien de cursist iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeld staat, dan heeft de Rijschool het recht de (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden
2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de Rijschool het recht dit te verhalen op de cursist.

ARTIKEL 3 VOOR DE WIJZE VAN BETALING GELDEN VOLGENDE VOORWAARDEN:
3.1 Betalingen zijn alleen contant mogelijk bij de instructeur en dienen voldaan te worden na iedere les, overgemaakt- of contant betaald te zijn aan de “Rijschool”.
3.2 Voor betalingen bij lespakketten dienen de betaaltermijnen uiterlijk 2 weken na de termijn datum voldaan te zijn, gebeurd dit niet dan worden de lessen stopgezet.
3.3 Komt het toch voor dat de cursist niet tijdig betaald, dan hanteert de Rijschool de volgende procedure:
a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie een mondelinge herinnering Wordt betaling nu ook achterwege gelaten ontvang je 8 dagen na de herinnering een factuur van de achterstand.
b. De Rijschool heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van € 15,00 aan administratiekosten. Bovendien mag de Rijschool rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen verstreken zijn na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.
3.4 Mocht het toch voorkomen dat de cursist niet betaald, weet dan, dat de Rijschool een incassobureau kan inschakelen. Dan komen er natuurlijk extra kosten bij, die de cursist zelf moet dragen
3.5 Als je een pakket hebt afgesloten en behaalt je rijbewijs terwijl het pakket nog niet volledig benut hebt, dan heb je recht op 100% van het openstaand bedrag.
3.6 De cursist kan schriftelijk de rijopleiding beëindigen indien niet tevreden over de kwaliteit van de rijlessen de Rijschool zal dan het tegoed, minus betaalde examengelden en administratiekosten á € 150,00 binnen 14 dagen aan de cursist terug betalen.

ARTIKEL 4 RIJ (HER)EXAMEN
4.1 Als de cursist niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.
4.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de cursist het nieuwe examen niet zelf te betalen.

ARTIKEL 5 BEËINDIGING VAN DE LES- EN PAKKETOVEREENKOMST
5.1 De Rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomst te doen ontbinden als:
5.1.1 De Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de cursist opzettelijk geen en/of onjuiste informatie heeft gegeven aan de Rijschool (zie artikel 2.5)
5.1.2 De Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de cursist opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.
5.2.3 Indien de Rijschool haar verplichtingen niet nakomt, kan de cursist zonder kosten stoppen met de rijopleiding. De Rijschool zal het te verrekenen tegoed binnen 14 dagen aan de cursist terugbetalen.
5.3.4 De cursist kan schriftelijk de rijopleiding beëindigen om medische redenen waardoor van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden de rijopleiding te continueren. De cursist dient een geldige doktersverklaring te kunnen overleggen. De Rijschool zal in
dit geval het tegoed, minus betaalde examengelden en administratiekosten á € 150,00 binnen 14 dagen aan de cursist terug betalen.5.3.5 De Rijschool is gerechtigd de rijopleiding te beëindigen, als blijkt dat de verstandhouding tussen beiden de kwaliteit van de rijlessen negatief beïnvloedt.

ARTIKEL 6 AANVULLENDE AFSPRAKEN:
6.1 De Rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de cursist maken. Deze zullen dan in een lesovereenkomst worden vastgelegd.
6.2 Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

ARTIKEL 7 LESPAKKETTEN:
7.1 Indien de cursist een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijk examen, kan de cursist nog geen gebruik maken van het examen. De cursist dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen. Dit steeds in overleg met de Rijschool.
7.2 De actie gratis herexamen geld voor één herexamen en uitsluitend voor lespakket E

ARTIKEL 8 VRIJWARING:
8.1 Als de cursist tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:
a. De Rijschool kan de cursist normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De Rijschool draagt zelf het risico.
b. Als de cursist zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de cursist wel aansprakelijk worden gesteld.
c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Als na een aanrijding blijkt dat de cursist onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
d. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de cursist bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de
rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.
8.2 De Rijschool zal de cursist vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de cursist dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De cursist mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de cursist dan niet de waarheid heeft verteld en toch rijlessen neemt, dan kan de cursist aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.

ARTIKEL 9 KLACHTEN REGELING:
9.1 De cusist kan, indien er geschillen ontstaan tussen hem/haar en de rijinstructeur een beroep doen op bemiddeling door de Rijschool.
9.2 Het beroep op bemiddeling kan direct telefonisch aan de Rijschool worden gemeld of schriftelijk worden gedaan binnen 7 dagen nadat het geschil is ontstaan.

ARTIKEL 10 ALGEMENE VOORWAARDEN:
10.1 Op deze algemeen voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Back To Top